می 7, 2016
تعریف مدل های تصمیم گیری MCDM , MODM, MADM

تعریف مدل های تصمیم گیری MCDM , MODM, MADM

تعریف مدل های تصمیم گیریتصميم گيری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد