می 16, 2017

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله

نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله در این بخش با نحوه نوشتن بحث و نتیجه گیری در مقاله discussion and conclusion در مقاله، ویژگی […]
آوریل 19, 2017

مراحل مقاله نویسی

مراحل مقاله نویسی یک مقاله که قرار است به عنوان حاصل پژوهش در دسترس اهل علم قرار بگیرد، شامل ارکانی همچون: عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن […]
ژانویه 4, 2017

دلایل عدم پذیرش مقاله در نشریات علمي چیست؟

دلایل عدم پذیرش مقاله در نشریات علمي چیست؟ ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین عدم تبیین زمینه اصلي تحقیق نمونه گیري […]