می 28, 2016

اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت

9000:2000 ISO کیفیت را این گونه تعریف می کند:میزانی که مجموعه ای از ویژگی هایماهیتی الزامات را برآورده می سازداز دیدگاه مشتری : میزانی که باعث رضایتمندی می شودزیر ساختهای مورد نیاز جهت پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت کیفیت1- تعهد مدیریت2- توجه به منابع مورد نیاز جهت پیاده سازی :_نماینده مدیریت_پرسنل درگیر در فعالیتهای مورد نیاز_امکانات سخت افزاری3- تخصیص زمان کافی از سوی مدیران4- اعتقاد راسخ به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در عملنتايج استقرار سيستم تضمين كيفيت1- ايجاد زيربناي مناسب براي پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت (MIS)2- حركت در جهت اصلاح وضع موجود شركت و بهبود در روشهاي كار3- ارتقاء سطح دانش كيفي در پرسنل شركت4-ايجاد انگيزش در پرسنل بمنظور مشاركت هر چه بيشتر در حل مشكلات و بهبود فعاليتها5- كاهش هزينه هاي كيفي و جلوگيري از دوباره كاري و ضايع كردن زمان و هزينه .6- جذب مشتريان بالقوه و افزايش اعتبار در بازارهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي بازاريابي .7- دريافت گواهينامه ISO 9001:2000 در كوتاهترين زمان ممكن و استفاده از مزيتهاي آن جهت فراهم آوردن و امكان رقابت در بازارهاي جهاني و برتري در بازارهاي داخلي.