آوریل 30, 2016

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار MSP و Primavera

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار MSP و Primaveraﻧﺮم اﻓﺰار Microsoft Project ﻳﻜﯽ از ﻗﻮی ﺗﺮین و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ نرم اﻓﺰارهای ﻣﻮﺟﻮد کنترل ﭘﺮوژﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 10 ﺳﺎل اﺳﺖ که ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻳﺮان وارد ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﻮﺳﻂ کارﺑﺮان و برنامه رﻳﺰان ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن کنترل ﭘﺮوژﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﭘﺮوژﻩ ها اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽکنند .ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺟﻜﺖ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ها و کمبودها (در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ نرم اﻓﺰارهای ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ نرم افزار کاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصا در ایران روزانه مورد استفاده کاربران بیشماری قرار میگیرد. ﻧﺮم اﻓﺰار Primavera Project Planner P3 کامل ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.P3 ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺮوژﻩ های ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻳﻜﺼﺪ هزار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ همراﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ محدودیت ها ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻨﺪ. ً اﺳﺎﺳﺎ P3 ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوژﻩ های ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ را ﺑﺪون هیچ گونه ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ کاملا ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺳﺎدﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و کنترل نماید.
آوریل 30, 2016

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار MSP و Primavera

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار MSP و Primaveraﻧﺮم اﻓﺰار Microsoft Project ﻳﻜﯽ از ﻗﻮی ﺗﺮین و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ نرم اﻓﺰارهای ﻣﻮﺟﻮد کنترل ﭘﺮوژﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 10 ﺳﺎل اﺳﺖ که ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻳﺮان وارد ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﻮﺳﻂ کارﺑﺮان و برنامه رﻳﺰان ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن کنترل ﭘﺮوژﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﭘﺮوژﻩ ها اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽکنند .ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺟﻜﺖ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ها و کمبودها (در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ نرم اﻓﺰارهای ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ نرم افزار کاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصا در ایران روزانه مورد استفاده کاربران بیشماری قرار میگیرد. ﻧﺮم اﻓﺰار Primavera Project Planner P3 کامل ﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.P3 ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺮوژﻩ های ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻳﻜﺼﺪ هزار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻪ همراﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ محدودیت ها ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻨﺪ. ً اﺳﺎﺳﺎ P3 ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوژﻩ های ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ را ﺑﺪون هیچ گونه ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ کاملا ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺳﺎدﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و کنترل نماید.