می 14, 2016
سیستم پویا

پویایی سیستم ،مدلسازي پویا بر اساس تئوري

پویایی سیستم روش هاي سيستمي از الگوهاي مبتني بر تفکر سيستمي استفاده مي کنند. اين روش در سال 1950 در دانشگاه MIT آمريکا و توسط فارستر ايجاد شد‏. در آن زمان او از اين روش در کارهاي مهندسي برق خود استفاده مي کرد. اين روش با در نظر گرفتن روابط بين اجزاي سيستم رفتار سيستم را پيش بيني مي کند. اين الگوها روشي براي فهميدن و درک رفتار سيستم هاي پيچيده در طول زمان هستند. چيزي که روش پويايي سيستم را از روش هاي ديگر متمايز مي سازد استفاده از حلقه هاي بازخورد و متغيرهاي جريان و حالت است که در شناخت رفتار سيستم کمک مي کنند. اساس اين روش اين است که شناختن ساختار سيستم - روابط غيرخطي، تاخيرات و بازخوردها - در مشخص کردن رفتار سيستم به اندازه شناختن تک تک اجزا اهميت دارد. همچنين اين روش ادعا مي کند خواصي در کل سيستم وجود دارد که آنها را نمي توان در تک تک عناصر يافت. در برخي حالات رفتار کل سيستم نمي تواند بوسيله رفتار اجزاي آن شرح داده شود. اين روش نتيجه يک نوع نگرش سيستمي پويا است که براي توسعه محدوده هاي مدلهاي ذهني و توسعه ابزاري براي فهميدن اينکه چگونه ساختار يک سيستم پيچيده رفتار آن را ايجاد مي کند، استفاده مي شود. در راستاي ساخت مدل ديناميک توليد و مصرف بنزين مراحل زير انجام شده است.مدلسازي پویا بر اساس تئوري فرآیندي که هر مدل ساز براي ایجاد یک مدل پویا دنبال می کند، شامل گام هاي زیر است: 1.مشخص کردن مسأله اي که قرار است مدل شود و انتخاب حدود مسئله 2.رسیدن به فرضیه اي پویا در مورد عوامل منجر به بروز مسأله 3.فرموله کردن یک مدل شبیه سازي براي آزمون فرضیه پویا 4.آزمودن مدل تا هنگامی که از عملکرد صحیح آن مطمئن شویم 5.طراحی و ارزیابی سیاست هایی براي بهبود