ژوئن 1, 2016

آشنایی با طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی

روش تاگوچی نسبت به روش های متداول و رایج مهندسی کیفیت کاملا متفاوت است.متدولوژی تاگوچی بر طراحی کیفیت درهنگام طراحی محصولات و فرایندها تاکید دارد ،در حالی که روش های متداول بر مبنای بازرسی و کنترل کیفیت در حین فرایند تولید و یا بعد از تولید محصول تاکید دارند.دکتر تاگوچی طرفدار فلسفه کاملا کاربردی مهندسی کیفیت است . او سه مرحله را در گسترش طراحی بررسی میکند : 1. طراحی سیستم 2.طراحی پارامتر3.طراحی تلرانستاگوچی کیفیت را زیانی تعریف میکند که از لحظه حمل محصول ،به جامعه منتقل می شود .زیان های اجتماعی ،ناکامی در براوردن نیاز های مشتری ، ناکامی در عملکرد ایده آل و عوارض جانبی خطرناک را در بر می گیرد.عامل کلیدی فلسفه روش تاگوچی کاهش تغییرپذیری است و تاکید آن بر مینیمم سازی هزینه هاست. هزینه کیفیت باید به صورت تابع انحراف از حالت استاندارد اندازه گیری شده و ضرر و زیان ها باید در سیستم سنجیده شود.کیفیت باید هنگام تولید طراحی شود نه اینکه در طی فرایند ساخت محصول بررسی شود .کیفیت با به حداقل رساندن انحراف از مقدار مشخصه به بهترین وجه حاصل می شود . محصول باید طوری طراحی گردد که در برابر فاکتورهای بی نظمی غیر قابل کنترل ایمن می باشد .