ژانویه 4, 2017

دلایل عدم پذیرش مقاله در نشریات علمي چیست؟

دلایل عدم پذیرش مقاله در نشریات علمي چیست؟ ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین عدم تبیین زمینه اصلي تحقیق نمونه گیري […]