فوریه 18, 2017

شناسایی کنفرانس های جعلی

معیار هایی برای شناسایی کنفرانس های جعلی(غارتگر) استفاده از برچسب های جعلی ادعای ذی نفع نبودن (غیرانتفاعی بودن)  در صورتی که برگزار کننده یک شرکت انتفاعی […]