می 4, 2016

آموزش نرم افزار MSP

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه در ﺳﺎلهای اخیر ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪها را در ﺣﻮزه های  ﻛـﺎري داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷﻜﻠﻲ میزان اﻳﻦ رﺷﺪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اخیر […]