آوریل 19, 2017

مراحل مقاله نویسی

مراحل مقاله نویسی یک مقاله که قرار است به عنوان حاصل پژوهش در دسترس اهل علم قرار بگیرد، شامل ارکانی همچون: عنوان، چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن […]
مارس 1, 2017

علت رد مقاله توسط سردبیر و راهکار آن

علت رد مقاله توسط سردبیر و راهکار آن 1. متن نامرتب غلط‌های املایی، اشتباهات گرامری و نگارش ضعیف باعث ذهنیت بد سردبیر می‌شود. البته، اشتباهات معمولا […]
ژانویه 4, 2017

آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال

آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال مقالات علمی مقالات علمی نشا ندهند هی علاق هی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت […]