می 30, 2017

فیلم آموزشی انجام آزمون رگرسیون در نرم افزارSPSS

فیلم آموزشی انجام آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS با یک مثال کاربردی: بررسی رابطه بین معنویت کاری با رفتار شهروندی سازمانی در بانک های شهرستان […]