دانلود رایگان نمونه مقالات علمی کنفرانس های بین المللی که در نمایه Civilica موجود نمی باشد


 تعیین کارایی مصرف خانوارهای شهری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سه رده ای با استفاده از DEA

ارائه یک مدل ریاضی چند معیاره به منظور انتخاب بهترین شبکه تولید- توزیع مبتنی بر بهینه سازی همزمان عوامل تولید و توزیع

حل مسئله برش دوبعدی ارزش دار با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری


ارائه روشی برای اندازه گیری کارایی سازمانهای پیچیده

جداسازی داده های بدون برچسب به کمک برنامه ریزی خطی

رتبه بندی مجموعه پارتو با استفاده از روش TOPSIS

روش های تکراری برای حل مسائل کنترل بهینه با معادلات انتگرال ولترا 


مدل سازی زنجیره تامین پایای حلقه بسته سبز تحت عدم قطعیت_Page_1

مدل سازی زنجیره تامین پایای حلقه بسته سبز تحت عدم قطعیت