مقاله ها

 • Goli, A., Ahmadi, S. A., Azadani, M. N., & Rezaei, H. (2013). Providing a structured approach for evaluating and selecting suppliers in a supply chain.
 • Alinaghian.m, Babaei.E, Goli.A, (2014), The capacitated arc routing problem under fuzzy demands: hybrid genetic algorithm approach, forth international conference on computer and industrial engineering.
 • Alinaghian.m, Goli.A, Babaei.E, (2014), Disaster relief vehicle routing with covering tour approach unde fuzzy demands, forth international conference on computer and industrial engineering.
 • Zarei, J., Zamani, M., Goli, A., & Alinaghian, M. (2015). P-Hub Model with Mode of Transportation and Fuzzy Flow and Fixed Cost. Journal of Supply Chain Management Systems4(4).
 • Goli, A., & Alinaghian, M. (2015). Location and multi-depot vehicle routing for emergency vehicles using tour coverage and random sampling. Decision Science Letters4(4), 579-592.
 • Alinaghian, M., Goli, A., & Mokhatab, R. F. (2015). Disaster Relief Vehicle Routing with Covering Tour Approach Under Fuzzy Demands using hybrid hamoney search algorithm. International Symposium on CIE 44 and IMSS’14.
 • Alinaghian, M., Goli, A., (2015). Two new heuristic algorithms for covering Tour Problem, Journal of Industrial and Systems Engineering, 8(3), 24-41.
 • Mirmohammadi.S.H, Babaei.E, Goli.A, Dehnavi.S, (2016), The periodic green vehicle routing problem with considering of time-dependent urban traffic and time windows, international journal of optmization in civil engineering.
 • ارائه يک مدل عدد صحیح مختلط برای مسأله مکان یابی دو سطحی چندکالایی دارای محدودیت ظرفیت (1393)، هفتمین کنفرانس ملی تحقیق در عملیات.
 • حل مسئله زمان بندی امتحانات دانشگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1393)، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد و مهندسی صنایع.
 • مسیریابی تجهیزات امدادی درشرایط بحران با رویکرد پوششی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم هیبریدی جستجوی هارمونی (1394)، مجله مهندسی صنایع دانشگاه تهران.
 • مکان یابی و مسیریابی چند دپویی وسایل نقلیه امدادی در شرایط بحران با هدف کاهش زمان امداد رسانی با استفاده از رویکرد تور پوششی و شبیه سازی تصادفی (1394)، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تالیفات

 • Supply chain management decisions: Location, Routing and Inventory Models and optimization methods, Lambert Academic Publishing
 • بررسی تطبیقی روش های قیمت گذاری دانش فناوری در سازمان های بومی ایران(80 درصد پیشرفت)

تخصص و علایق پژوهشی

* بهینه‌ سازی ترکیبی

* الگوریتم‌ های فراابتکاری

* زنجیره‌ ی تامین

* کنترل موجودی

* برنامه‌ ریزی تولید

* توالی عملیات

* برنامه‌ ریزی احتمالاتی

 • آشنایی با مباحث مدیریت دانش و مدیریت تکنولوژی
 • تسلط به اصول تصمیم‌ گیری در حالت عدم قطعیت و چند معیاره
 • عدم قطعیت فازی و سیستم‌ های فازی
 • برنامه‌ ریزی استراتژیک

سوابق اجرایی

 • سوابق مدیریتی:

* مدیرگروه آموزشی متلب آنالیز (www.matlabanalysis.com) (1393 تا کنون)

* مدیر عامل مجموعه پویان سرآمد فردا (www.pooyanins.com) (1394 تا کنون)

* عضو کمیته ارتباط دانشگاه با صنعت در اتاق بازرگانی استان اصفهان (1395 تا کنون)

 • سوابق تدریس:

 * دبیر شورای هماهنگی انجمنهای علمی دانشگاه گلپایگان (1390-1389)

* مدرس نرمافزار Matlab در شرکت پتروشیمی رهآوران ماهشهر (1393)

* مدرس نرمافزار Matlab و درس تحلیل آماری توسط نرمافزارهای SPSS و Minitab

–  دانشگاه گلپایگان (1391 -1389)

– دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان (1394)

* مدرس پیادهسازی الگوریتمهای فراابتکاری درMatlab  برای مقطع کارشناسی ارشد

– دانشگاه صنعتی اصفهان (1393)

– دانشگاه یزد (1395-1394)

* دوره آموزش نرمافزار Matlab، موسسه مدیریت صنعتی واحد اقلید (1395)

* مدرس برنامهریزی تولید، دانشگاه صنعتی فولادشهر (1395)

* مدرس امکانسنجی طرحهای اقتصادی، دانشگاه صنعتی فولادشهر (1395)

 • مشاور و مجری نرمافزاری پروژه های :

* مدیر پروژهی تحقیقاتی زمانبندی امتحانات با الگوریتمهای فراابتکاری در دانشگاه گلپایگان (1391-1390)

* مدیر پروژهی شبیه سازی سیستم های کنترلی زلزله به وسیلهMatlab/Simulink  (1391)

* حل مدل برنامه ریزی خطی برای زمانبندی اتوبوس های حمل و نقل عمومی، مطالعه موردی شهر شیراز (1391)

* پیادهسازی مقاله پیشبینی عملکرد سهام بانک های ژاپن، انطباق و انجام آن برای 5 بانک داخلی (1391)

* طرح بررسی توالی عملیات در زنجیره تأمین در دانشگاه صنعتی اصفهان (1392)

* تعیین تأمین کنندگان صنعت نساجی مبتنی بر تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی (1392)

*  بهینه سازی سبد سهام در شرایط عدم قطعیت برای بورس ایران (1392)

* مدل بندی مسأله زمان بندی سفارش و تولید همزمان در زنجیره تأمین 3 سطحی در دانشگاه یزد (1392)

* رتبه بندی پروژه های شهرک سازی در استان مرکزی با روش دیمتل و ANP (1393)

* زمانبندی پهلوگیری کشتی های حامل نفت در بندرگاه ها (1393)

 • دانش آموخته تخصص حرفهای :

       دوره ISO 9001 در زمینه آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت شرکت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مباحث تدریس خصوصی

 

 

 

شایان ذکر است امکان برگزاری دوره ها بصورت خصوصی ،نیمه خصوصی و عمومی برای تشکل های دانشگاهی و سازمانی قابل ارائه می باشد.