نرم افزارهای تصمیم گیری چند معیاره

اهمیت تصمیم گیری چندمعیاره

فراگیری تکنیک های:
تحلیل سلسله مراتبی AHP درExpert Choice
تحلیل شبکه اییanp در Super Decision
مجموع موزونsaw
تاپسیس Topsis
دیمتل Dematel
ویکورVIKOR

تصمیم گیری چندمعیاره در Excel

جزئیات بیشتر

شبیه سازی سیستم های غیرقطعی در Arena

ساختار کلی روش های شبیه سازی
نحوه طراحی یک مدل شبیه سازی
روش های تولید اعداد تصادفی به منظور اجرای شبیه سازی
نحوه پیاده سازی شبیه سازی به صورت دستی
معرفی نرم افزار ARENA
آموزش ماژول های مختلف نرم افزار ARENA
گزارش گیری و تحلیل گزارش ها
ارائه و پیاده سازی یک نمونه کاربردی
جزئیات بیشتر