آموزش طرح های توجیهی اقتصادی در Comfar

تعریف مدیریت استراتژیک
تدوین استراتژی
تعریف مدیریت بازاریابی
تدوین استراتژی های بازار
هزینه یابی
ارزش زمانی پول و تورم و بهره
تکنیک های ارزیابی اقتصادی
آموزش نرم افزار و گزارش گیری
تحلیل گزارش ها
جزئیات بیشتر