زمان سنجی و بهای تمام شده در Excel

آشنایی با مباحث تئوری و عملی زمان سنجی
پیاده سازی گام به گام زمانسنجی Stop Watch
تحلیل مهندسی اطلاعات
استخراج گزارشات مدیریتی
بالانس خطوط تولید
جزئیات بیشتر