تحلیل پوششی داده ها در Gams و Matlab

معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
معرفی انواع مدل های کلاسیک
معرفی جدیدترین مدل های DEA
حل مدل های DEA در LINGO و GAMS
حل مدل های DEA در نرم افزار MATLAB
جزئیات بیشتر