تحلیل آماری در SPSS و Minitab

آشنایی با نرم افزارهای SPSS و MINITAB
آمار توصیفی
پیاده سازی آزمون فرض
تحلیل واریانس
فرمول نویسی در Minitab
رگرسیون چند متغیره
طراحی آزمایش
کنترل کیفیت آماری
حل یک نمونه صنعتی و تحلیل آماری
جزئیات بیشتر