الگوریتم های فراابتکاری در Matalb

بررسی روش های بهینه سازی مدل های ریاضی
جایگاه الگوریتم های فراابتکاری درحوزه ی بهینه سازی
منطبق سازی مسأله بهینه سازی و الگوریتم فراابتکاری
آشنایی با الگوریتم های شبیه سازی تبرید، ژنتیک، ازدحام ذرات، کلونی مورچگان، کرم شب تاب
جزئیات بیشتر

بهینه سازی پیشرفته در Matlab

جبر خطی و دستگاه های خطی
بهینه سازی مقدماتی و رده بندی انواع مدل ها
بهینه سازی پارامتریک و بزرگ ابعاد
رده ای از مدل های خوشه بندی و ارزیابی آن
مدل های تحلیل پوششی داده ها
مسأله جور ماکزیمم و پوشش مینیمال
مسائل شبکه وگراف
تقریب کمترین مربعات نامقید و مقید
حل دستگاه معادلات غیر خطی
جزئیات بیشتر

بهینه سازی در Lingo و Gams

مدل سازی و کاربردهای آن
انطباق فرضیات یک مسئله با یک مدل ریاضی
حل یک مدل بهینه سازی در نرم افزار LINGO و GAMS
مدل سازی یک مسئله کاربردی در صنعت و حل آن
تکنیک تبدیل مدلهای غیرخطی به مدلهای خطی
دسته بندی انواع مدل های ریاضی
تحلیل خروجی ها و آنالیز حساسیت
جزئیات بیشتر