برنامه ریزی و کنترل پروژه در MSP

آشنایی با Microsoft OFFICE Project
اصول ایجاد یک پروژه
تخصیص و تسطیح منابع و هزینه ها
استفاده از نماهای مختلف
ایجاد گزارشهای متنوع
حل مثال های کاربردی
بیان تفاوت های کاربردی با نرم افزارP6
جزئیات بیشتر